1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png
Ledennieuws Jun
30

Aankondiging ALV

Nieuws afbeelding

 

Op woensdag 13 juli om 10.00 zal een algemene ledenvergadering gehouden worden met als onderwerp het nemen van een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging. Deze vergadering wordt gehouden in de Bestuurskamer van AH&BC. Dit onderwerp is als agendapunt 7 ook behandeld in de op dinsdag 28 juni gehouden vergadering.

Voor het geldig nemen van een besluit tot statutenwijziging door de algemene ledenvergadering gelden ingevolge artikel 21 van de statuten enkele formele eisen. Lid 4 van artikel 21 bepaalt dat voor een besluit tot statutenwijziging een meerderheid van 2/3e van de uitgebrachte stemmen nodig is en dat ten minste 2/3e van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het hiervoor genoemde quorum niet aanwezig dan wordt binnen 4 weken na de eerste vergadering een tweede vergadering opgeroepen en gehouden waarin geldig over de voorstellen besloten kan worden ook al is er geen quorum aanwezig.

De eerste algemene vergadering waarin de voorstellen zijn geagendeerd vond plaats op 28 juni 2022 en daarin was het vereiste quorum niet aanwezig.

Lid 1 van artikel 21 van de statuten vereist voor de in deze vergadering te nemen besluiten de goedkeuring van het bondsbestuur. Die goedkeuring is aangevraagd.
Het voorstel tot statutenwijziging en een toelichting op de voorgestelde wijzigingen liggen ter inzage van de leden op het kantoor van de vereniging.

Agenda.
1. Opening.
2. Voorstel tot
a. wijziging van de statuten van de vereniging, overeenkomstig het voorstel;
b. het verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van de vereniging en aan iedere jurist en para-legal van Zuidbroek Notarissen om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
3. Rondvraag.
4. Sluiting.