1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png
Arbitrage
Het Arbitrageplan van Hockeyclub Amsterdam 

We mopperen vaak op ze, we vinden het zelf niet altijd leuk om te doen, maar één ding staat vast: zonder scheidsrechters kan een wedstrijd niet doorgaan.

Al jaren kampt de KNHB met een teruglopend aantal scheidsrechters om alle wedstrijden in competitieverband te kunnen leiden. Amsterdam kampt met hetzelfde probleem.
De hoogste tijd voor een nieuw arbitrageplan waaraan een commissie heeft gewerkt en dat –gedragen door het bestuur en de vrijwilligers– er voor moet zorgen dat we beseffen dat een wedstrijd leiden voor jeugdleden onderdeel is van je hockeyopleiding bij Amsterdam en dat de scheidsrechters over het algemeen clubgenoten zijn, sporters die samen met de hockeyers de wedstrijd maken.

Het plan van aanpak begint bij de jongste jeugd en eindigt met de senioren:

Groep Activiteit
Mini’s Begeleiding van ouders en coaches met de kennismaking van regels, teneinde de spelers c.q. speelsters te kunnen sturen

D-jeugd Hockeydiploma en kennis basisregels hockey

C-Jeugd Rechtstreekse kennismaking met regels door middel van uitleg van speltechnieken. Opdoen van eerste ervaring als begeleider

B-Jeugd CS (= clubscheidsrechter) kaart opleiding + diverse wedstrijden begeleid fluiten

A-Jeugd Bijscholing op (nieuwe) regels met de nadruk op het gebruik in het eigen spel

Senioren Sturing met behulp van briefing via captains en publicaties op de site en in de nieuwsbrief

 


BESTAANDE EN NIEUWE REGELS VOOR AH&BC-leden

Senioren:
o Ieder spelend senioren/veteranenlid tot 50 jaar heeft een CS kaart.
o Ieder senioren/veteranenteam levert bij één (soms twee) thuiswedstrijden twee scheidsrechters voor een andere wedstrijd op Amsterdam.
o De aanvoerder/aanvoerster van elk seniorenteam is verantwoordelijk voor een goed lopende organisatie t.b.v. de scheidsrechters binnen zijn of haar team.
o Nieuw: Ieder seniorenteam verzorgt eenmaal per jaar op een zaterdag 6 scheidsrechters voor wedstrijden van de B- en A-jeugd volgens een roulatieschema dat aan het begin van het seizoen bekend wordt gemaakt.
o Senioren die coachen of andere serieuze vrijwilligersfuncties binnen de club bekleden, worden hier van desgewenst vrijgesteld.

Junioren:
o Alle B junioren zijn verplicht de CS kaart te halen.
o Juniorenteams (A, B en – later in het seizoen - C) verzorgen fluitisten voor lagere teams. Jeugdleden die coachen of een andere serieuze vrijwilligerstaak vervullen zullen minder frequent opgesteld worden.
o Nieuw: Bij de junioren is de coach/manager (en als die er niet is de aanvoerder) van het team van het jeugdelftal dat de scheidsrechters moet leveren eindverantwoordelijk voor de opkomst van de scheidsrechters.

Bij het opstellen van scheidsrechters wordt onderscheid gemaakt op grond van de benodigde capaciteiten van scheidsrechters. De aanstelling van scheidsrechters zal volgens het volgende model plaatsvinden:

Teams Scheidsrechter
Heren 1 en 2, Dames 1, Jongens A1, Meisjes A1, Jongens B1, Meisjes B1
 Bondsscheidsrechter *)
Senioren
 Senioren scheidsrechters, uit een gelijkwaardig of hoger team
A- en B-jeugd
 Scheidsrechters van senioren** en gekwalificeerde ouders
C- en D-jeugd
 A- en B-jeugd (standaard teams extra aandacht)
Mini’s
 C-jeugd***
 

*) Afhankelijk van het beleid van de KNHB
**) Gegeven het enorme aantal seniorenteams op Amsterdam zal het voor alle teams nog niet eens om één zaterdag per jaar gaan.
***) Start na de herfstvakantie. Spelers uit teams van de C-Jeugd gaan deze wedstrijden begeleiden, met stevige ondersteuning uit de Scheidsrechterscommissie. De jongens en meisjes van C1 fluiten bijvoorbeeld de E1. De C-jeugd heeft nog geen scheidsrechterskaart. De ervaring bij andere clubs heeft geleerd dat de C-jeugd uitstekend in staat is om op te treden als spelleider bij de E-teams. De ervaring die daarbij wordt verkregen vertaalt zich in een veel betere start na het behalen van de CS-kaart.

Communicatie aanwijzingen
Iedere week staan op maandag op de website de wedstrijdschema’s voor de komende week/weken. De aanwijzing van scheidsrechters staat hierbij. De aanwijzing voor de eerste week is bindend en niet te veranderen. Veranderingen in de tweede week zijn nog wel mogelijk, maar wel steeds uiterlijk 1 week van te voren via de scheidsrechtercommissie [email protected] voor de jeugd en het [email protected] voor de senioren. De wijziging zal dan opgenomen worden in de volgende publicatie van het schema op de site.

Het wedstrijdschema op de website vermeldt bij de senioren het verantwoordelijke team. Bij de junioren worden de scheidsrechters bij naam genoemd (behalve als seniorenteams fluiten, dan alleen het team).

Voor de jeugdwedstrijden: De categorieleiding van de teams die gefloten moeten worden belt een week tevoren (de aanwijzing is dan al een week bekend) de arbiters na, om hen te herinneren aan hun fluitbeurt. Afzeggen bij de categorieleiding is niet mogelijk. De speler moet zelf voor vervanging zorgen en dit per mail melden aan de scheidsrechtercommissie: [email protected]

Alle scheidsrechters voor de jeugd dienen zich minimaal een kwartier voor het begin van de wedstrijd te melden bij de tafeldienst in het clubhuis.

Bijsturing
Helaas komt het nog steeds voor dat scheidsrechters niet verschijnen. De scheidsrechterscommissie doet zijn uiterste best om alle wedstrijden op een juiste manier te laten begeleiden. Het is voor het team ter plaatse en voor de scheidsrechterscommissie een grote teleurstelling wanneer blijkt dat er op een wedstrijddag één of meer scheidsrechters niet verschijnen en niets van zich hebben laten horen. Hetzelfde geldt bij scheidsrechters die wel verschijnen, maar vervolgens zich vooral laten kennen door desinteresse (telefoon aan, niet meelopen met het spel, drankje mee, I-pod in etc).
Dus: ben je verhinderd: regel vervanging tijdig, dan heeft iedereen daar baat bij!

Helaas zullen bij het uitblijven van medewerking van leden ook concrete maatregelen genomen moeten worden. In eerste instantie wordt het aan de coach overgelaten te zorgen dat de bewuste speler de gevolgen van zijn afwezigheid of wanprestatie merkt. Bij voorkeur geldt de maatregel nog de wedstrijd van dezelfde dag. Bij gebrek aan spelers zal dit eventueel ook de volgende wedstrijd kunnen zijn.

Als een clublid te vaak afzegt na te zijn ingedeeld, of deelname aan de cursussen saboteert, kan de speler worden geschorst. Eventueel zal het besluit zal op de website worden vermeld. Wij gaan er van uit dat het niet zo ver hoeft te komen.

ARBITRAGECOMMISSIE AH&BC

Ruud Vermeulen


 
augustus 2008
 
Wat doen scheidsrechters bij een strafcorner 

Afgelopen week gebeurde het weer eens: een scheidsrechter wees een strafcorner aan in de cirkel van de collega.

Daarom dit stukje om ervoor te zorgen dat we allemaal hetzelfde doen en de spelers dus weten wat ze kunnen verwachten.

Een strafcorner wordt alleen in het 23 meter gebied gegeven. Beide scheidsrechters kunnen buiten de cirkel fluiten voor een opzettelijke overtreding die een strafcorner verdient. Een strafcorner geven kan alleen de scheidsrechter op wiens helft de overtreding plaatsvond. Je kunt afspreken dat lang en hard fluiten een strafcorner betekent in het 23 meter gebied. Op die manier kan de andere scheidrechter aangeven dat hij/zij een reden voor een strafcorner ziet. Bij een overtreding in de cirkel heeft de andere scheidsrechter alleen een taak als om hulp wordt gevraagd. Spontaan zelf wijzen geeft vaak problemen omdat spelers het niet begrijpen, dan wel het gebruiken om voordeel te halen.

Tijdens de strafcorner hebben beide scheidsrechters een taak. Om dat goed te doen is een goede positie belangrijk. De leidende scheidsrechter staat 1 meter in het veld en 2 meter naast de doelpaal in de richting van de zijlijn. Dus niet op de rand van de cirkel of op een andere plaats. Zijn aandachtsgebied is de aangever en de verdedigers. Als iedereen min of meer in positie is doet hij de linker arm omhoog. De andere scheidsrechter staat in de as van het veld, dus in het midden tussen de doelen en maximaal 2 meter achter de 23 meter lijn. Ook zijn linker arm is omhoog tot alle verdedigers achter de middellijn zijn. Zijn aandachtsgebied betreft de aanvallers en de baan van de bal bij het schot op het doel.

De leidende scheidsrechter maakt oogcontact met de tweede om vast te stellen dat deze klaar staat, vervolgens ook met de aangever. De aangever speelt de bal als de arm gedaald is. Een eventueel te vroeg uitlopen van de verdedigers wordt door deze scheidsrechter gezien. De tweede scheidsrechter let op te vroeg inlopen van de aanvallers, hij ziet of de bal buiten de cirkel is geweest en hij let er ook op dat een aanvaller niet voor de aannemer langs loopt en shadow veroorzaakt. Deze scheidsrechter kan ook zien waar de bal eventueel een uitloper raakt en hij kan de hoogte van de bal bij een schot op doel beter zien door zijn positie. Kijk als leidende scheidsrechter even naar de ander voordat je een doelpunt geeft tenzij je 100% zeker bent. Dan hoef je niet te corrigeren als de andere scheidsrechter blijft staan en nee schudt.

Als aanvulling: Bij te vroeg uitlopen of inlopen gaat de speler terug over de middenlijn, ook de aangever bij schijnbewegingen. Alle spelers mogen terug op hun positie als er een tweede strafcorner uit de eerste komt, bijvoorbeeld door een bal op het onderbeen van de uitlopende verdediger.

We zijn duidelijk voor de spelers als we het allemaal op deze manier doen.

Ruud Vermeulen

Scheidsrechtercommissaris

 
Zelf fluiten dus! Dat hoort erbij... 

De Bosclubs AH&BC, Hurley en Pinoké hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen over het inschakelen van externe organisaties die de scheidsrechtersrol tegen financiële vergoeding overnemen.

Uitgangspunt is dat leden van de Bosclubs zelf scheidsrechter zijn van de wedstrijden van hun eigen club. De Bosclubs willen op hun terrein geen initiatieven waarbij (niet-)leden tegen financiële vergoeding scheidsrechter zijn van een wedstrijd.

Dit betekent dat op zaterdag de jeugdwedstrijden door de aangewezen jeugdleden zelf, ouders of seniorleden gefloten worden. En op zondag fluiten seniorleden van de eigen club de wedstrijden.     

Dit achten alle drie de clubs van belang omdat:

     Het belangrijk is voor het leren van nemen van verantwoordelijkheid voor de wedstrijd door de jeugd zelf;

     Ondersteuning van de vereniging ook op dit gebied door de jeugd/senioren geleverd wordt;

      Het van belang is voor hun regelkennis dat jeugd/senioren een scheidsrechtercursus doen en dit in de praktijk brengen;

      Het voor het thema ‘sportiviteit en respect’ op onze clubs van belang is;

     Het belangrijk is voor de betrokkenheid van de jeugd/senioren bij onze clubs en wij het afkopen van verplichtingen niet vinden passen binnen de vereniging die wij willen zijn.  

Commerciële uitingen van externe organisaties in zake het fluiten worden niet getolereerd

     De bosclubs willen geen commerciële uitingen op hun terrein zoals het dragen van een jacks, truien, shirts met de naam van een sponsor, anders dan een sponsor waarmee een bosclub zelf contracten heeft afgesloten.

      De scheidsrechters zijn op zaterdag en zondag verplicht de jasjes te dragen die door de club zelf ter beschikking zijn gesteld.